Lupin  Foto: MidNat
Lupin Foto: MidNat
Elvesandjeger. Foto: MidNat
Elvesandjeger. Foto: MidNat

Kartlegging og luking av lupin langs Gaula

Prosjektet med kartlegging og luking av lupiner skal videreføres, også i 2022. På sandbankene langs Gaula lever truede rødlistearter som elvesandjeger, elvebreddeedderkopp og Klåved. Dette er tre av de mange artene som er helt avhengig av åpne sandområder for å kunne overleve her. 


Lupin, Både hagelupin og sandlupin, er godt etablert langs Gaula. Disse plantene er i midlertid så voksevillige at de tar over, og gjør leveområdene til de rødlistede og stedegne artene uegnet.

Lupinlukinga viser seg å gi gode resultater, og begrenser gjengroinga betydelig på disse områdene. Derfor fortsettes prosjektet slik at de utrydningstruede artene fortsatt finner gode leveområder i sandbankene langs elvebredden

Les om det tidligere utførte arbeidet i disse rapportene:
Kartlegging av fremmede arter, og bekjempelse av lupiner langs Gaula i 2021
Bekjempelse og kartlegging av lupiner langs Gaula i 2020 

Elvesandjegerlarvene er avhengig av finkornig sand for å grave seg ned og utvikle seg til voksne biller. Ulike størrelse på hullene viser at de er på ulike stadier i utviklinga.  Foto: MidNat
Elvesandjegerlarvene er avhengig av finkornig sand for å grave seg ned og utvikle seg til voksne biller. Ulike størrelse på hullene viser at de er på ulike stadier i utviklinga. Foto: MidNat
Klåved trives best best på sand- og steingrunn hvor den har få konkurrenter.   Foto: MidNat
Klåved trives best best på sand- og steingrunn hvor den har få konkurrenter. Foto: MidNat
Stor Elvebreddeedderkopp er også avhengig av fin sand for å grave seg huler å jakte fra.   Foto: MidNat
Stor Elvebreddeedderkopp er også avhengig av fin sand for å grave seg huler å jakte fra. Foto: MidNat