Vannmiljø

Kontaktpersoner:

Martin Hanssen

Kari Anne Solberg

Et av våre satsingsområder er vannmiljø. Etter vannforskriften skal alle elver, innsjøer og kystvann som hovedregel ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Der det trengs skal det settes inn tiltak for å nå miljømålene. 

Midtnorsk Naturundersøkelse gjennomfører vannøkologiske og kjemiske undersøkelser for å klassifisere miljøtilstanden i elver, bekker og innsjøer, samt foreslår tiltak for å nå miljømål.   

Vi tilbyr blant annet feltundersøkelser etter gjeldende standarder innen:

  • Fisk

  • Bunndyr

  • Elvemusling

  • Vannkjemi

Vi kan også tilby

  • Habitatkartlegging

  • Tiltaksplaner

  • Overvåkingsprogram

  • Prosjektledelse 

  • Registrering i databasen Vannmiljø

Vi bruker aktivt vannforvaltningens verktøy (veiledere, Vannmiljø og Vann-Nett) og sørger for et godt forarbeid for å skaffe eksisterende lokalkunnskap og rapporter fra tidligere arbeid.