Vannmiljø

Kontaktpersoner:

Martin Hanssen

Kari Anne Solberg

Et av våre satsingsområder er vannmiljø. Etter vannforskriften skal alle elver, innsjøer og kystvann som hovedregel ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Der det trengs skal det settes inn tiltak for å nå miljømålene.

Midtnorsk Naturundersøkelse gjennomfører vannøkologiske og kjemiske undersøkelser for å klassifisere miljøtilstanden i elver, bekker og innsjøer, samt foreslår tiltak for å nå miljømål.

Vi tilbyr blant annet feltundersøkelser etter gjeldende standarder innen:

  • Fisk

  • Bunndyr

  • Elvemusling

  • Vannkjemi

Vi kan også:

  • Gjennomføre habitatkartlegging

  • Overvåke miljøtilstanden i innsjøer, bekker og elver

  • Påta oss prosjektledelse

  • Utarbeide tiltaksplaner

  • Registrere i databasen Vannmiljø

Vi har også kompetanse på registrering og tiltaksvurderinger av sjøørretbekker, samt kartlegging og flytting av elvemusling.

Vi bruker aktivt vannforvaltningens verktøy (veiledere, Vannmiljø og Vann-Nett) og sørger for et godt forarbeid for å skaffe eksisterende lokalkunnskap og rapporter fra tidligere arbeid.