Skjøtsel og restaurering

Vi gjennomfører ulike tiltak som bidrar til å opprettholde ønsket tilstand for sårbare arter og økosystemer og opprettholde eller bedre naturtilstanden der den er forringet. 
Vi kan bidra med blant annet:

  • Skjøtsel i og utenfor verneområder 
  • Restaureringstiltak for å gjenskape tapte naturverdier. på land eller langs vassdrag
  • Habitatforbedrende tiltak for truede arter
  • Bekjempelse av fremmede arter som blant annet lupin, rynkeroser og sitkagran
  • Slått av slåttemyrer
  • Uttak av uønskede arter som f.eks. mink. Minken er en fremmed art i Norge og er en stor trussel for hekkende fugler langs kysten.
  • Rydding av marint avfall 
Fjerning av rynkerose
Restaurering av gjengrodd areal
Rydding av marint avfall
Habitatforbedrende tiltak for sandsvale