Tjenester

Vannmiljø

Vi kan tilby vannøkologiske og kjemiske undersøkelser for klassifisering av miljøtilstand i elver, bekker og innsjøer, samt foreslå tiltak for å nå miljømål. 

Artskartlegging

Vi gjennomfører kartlegging av arter i områder hvor dette er mangelfullt. Vi kan tilby kartlegging som enkeltstående prosjekt, eller i sammenheng med vannforvaltning, planarbeid, konsekvensvurderinger og andre prosjekter. 

Skjøtsel og Restaurering 

Vi kan utføre ulike skjøtselstiltak for å hjelpe med og opprettholde ønsket tilstand for sårbare arter og økosystemer og/eller bedre naturtilstanden der den er forringet. Vi jobber med bekjempelse av fremmede arter, forbedring av gyteforhold, slått av slåttemyrer, skjøtsel i verneområder og tilrettelegging for friluftsliv.

Planarbeid

Vi tilbyr utarbeidelse av forvaltningsplaner, skjøtselsplaner, tiltaksplaner og overvåkingsprogram knyttet til verneområder, friluftsliv, vannforvaltning, vilt, bekjempelse av fremmede arter, med mer.