Kartlegging og bekjempelse av hagelupin i Gaula

Hagelupin er en plante som står på fremmedartslista fordi den sprer seg lett og tar over for norske, stedegne arter. På sommeren ser du den blomstre langs veier og jernbane, og i hager rundt omkring. Her i fra har den dessverre spredt seg videre, blant annet til vassdrag - som i lakseelva Gaula i Trøndelag hvor den er en av årsakene til at sandbankene gror igjen. Dette går utover alle de lokale og opprinnelige artene som trives i slike områder, og bare kan leve der.

Det er estimert at rundt 90 trua arter lever i slike sandområder. I Gaula gjelder dette for eksempel løpebillen elvesandjeger, stor og liten elvebreddedderkopp og klåved.

Med midler fra Miljødirektoratet har vi kartlagt og luket lupiner langs Gaula, ved noen av de viktigste leveområdene for elvesandjegerne og elvebreddedderkoppene. Dette er også områder med mye klåved og mandelpil, samt flere truede insektarter. I tillegg kartlegger vi også andre områder som bør lukes senere av samme grunn. 

For mer utførlige detaljer og resultater for dette prosjektet, kan rapportene lastes ned nederst på denne siden.

Klåved er Melhus kommune sin kommuneblomst.

Stor elvebreddedderkopp lever nå bare i Trøndelag.

Elvesandjegeren finnes bare i fem vassdrag i Norge.