Kartlegging og luking av hagelupin i Gaula 2021

Lupin er en innført art i Norge. Den er veldig voksevillig og har inntatt mange åpne sandområder langs Gaulas elvebredder. Men disse åpne sandområdene er også veldig viktig for andre arter. Det er anslått at ca 90. insektarter trenger disse områdene for å kunne overleve på sikt. Årlig krymper leveområdet til disse artene, blant annet fordi lupinene stadig tar over stadig større områder. To av artene, elvesandjeger og stor elvebreddeedderkopp, står begge oppført på rødlista som sterkt truet, og finnes nå bare et fåtall steder i landet. 

Med midler fra Miljødirektoratet, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Melhus kommune har vi i 2021 kartlagt og fjerna lupiner på viktige leveområder for disse fascinerende insektene. Dette var en videreføring av et lignende prosjekt vi gjennomførte i 2020. Data og kunnskap fra dette prosjektet skal i ettertid brukes av NINA for å dokumentere effektene fjerning av lupiner har for bestanden av elvesandjeger. 

Mer om dette prosjektet kan du lese ved å laste ned rapporten til høyre.