Oppfølging av tiltaksplan for elvemusling

Som en oppfølging av rapporten "Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Søndre Fosen Vannområde" gjennomførte vi rekrutteringsundersøkelser av elvemusling i tre vassdrag på Hitra. Ung laksefisk ble samlet inn i mai ved hjelp av elektrisk fiskeapparat. Fiskene ble fiksert på 4 % formaldehyd for senere telling av muslinglarver på gjellene under stereolupe i laboratorium. 

Det ble også gjennomført grundigere undersøkelser for å forsøke å påvise unge muslinger i de aktuelle elvestrekningene.

I tillegg gjennomførte vi også kartlegginger av elvemusling i Kvernavassdraget på Hitra og Slettaskogvassdraget på Frøya ved systematisk leting med vannkikkert.  

Sluttrapporten fra denne jobben finner du her