Kartlegging av sjøørret-vassdrag i Aure kommune

Sjøørretfiske er for mange en viktig kilde for friluftsliv. Siden 1990-tallet har imidlertid sjøørretbestandene på vestlandet og i midt-Norge gått betraktelig tilbake, noe som har medført omfattende reguleringer av fisket. Det er pekt på flere årsaker til tilbakegangen og påvirkning fra lakselus, landbruk, vassdragsreguleringer og samferdsel har vist seg å være de viktigste årsakene til at sjøørreten sliter mange steder.

Det er i mange områder begrenset oversikt over sjøørretens gyte- og oppvekstområder, noe som er en utfordring for forvaltningen. Man antok at antallet sjøørretførende bekker og elver i Aure kommune var langt høyere enn hva man kjente til før oppstart av dette prosjektet, noe som viste seg å være riktig.

Med støtte fra Miljødirektoratet og Aure kommune gjennomførte MidNat i 2021 en kartlegging og registrering av sjøørretførende vassdrag i Aure.  Som en del av prosjektet ble blant annet faktorer som gyteaktivitet, gyteområder, ungfiskens oppvekstområder og menneskeskapt påvirkning og andre faktorer vurdert.

Resultatene fra rapporten kan lastes ned til venstre.

Under el-fisket ble det fanget en del ørret. Disse ble målt før de ble sluppet ut i bekken igjen.

Undersøkelsene avdekket flere menneskeskapte barrierer for sjøørreten. Mange steder finnes det rør og kulverter som ikke har blitt plassert med tanke for sjøørretens vandring, og som ofte hindrer den i å komme opp til gode gyteområder.

Den rødlistede ålen ble også påvist i flere vassdrag i Aure.