Kartlegging av sjøørret-vassdrag i Aure kommune

Sjøørretfiske er for mange en viktig kilde for friluftsliv. Siden 1990-tallet har imidlertid sjøørretbestandene på Vestlandet og i Midt-Norge gått betraktelig tilbake, noe som har medført omfattende reguleringer av fisket. Det er pekt på flere årsaker til tilbakegangen og påvirkning fra lakselus, landbruk, vassdragsreguleringer og samferdsel har vist seg å være de viktigste årsakene til at sjøørreten sliter mange steder.

Det er i mange områder begrenset oversikt over sjøørretens gyte- og oppvekstområder, noe som er en utfordring for forvaltningen. Vi regner med at antallet sjøørretførende bekker og elver i Aure kommune er langt høyere enn det som i dag er kjent.

Med støtte fra Miljødirektoratet og Aure kommune skal Midtnorsk naturundersøkelse AS i løpet av 2021 gjennomføre kartlegging og registrering av sjøørretførende vassdrag i Aure.  Anadrom strekning, det vil si hvor langt opp i en bekk eller elv sjøørreten kan vandre, skal registreres. Også gyteaktivitet, gyteområder, menneskeskapt påvirkning og andre faktorer skal vurderes.

Resultatene fra undersøkelsene vil bli publisert og være tilgjengelig på våre nettsider.