Ferskvannsøkologiske undersøkelser

Kontaktperson:

Martin Hanssen
martin.hanssen@midnat.no

Kari Anne Solberg
kari.anne.solberg@midnat.no

Alt vann har i dag en rettslig beskyttelse og det er et generelt forringelsesforbud. I dette ligger det at det er satt individuelle miljømål for alle innsjøer, bekker, elver, fjorder, grunnvann og havområder og miljøtilstanden kan ikke reduseres slik at miljømålet ikke nås. Der vannmiljøet er forringet skal det gjennomføres tiltak for å nå miljømålet. For å kunne vurdere miljøtilstand kreves inngående kunnskaper om den enkelte vannforekomst og i de fleste tilfeller er det behov for feltundersøkelser. I dette arbeidet er det fokus på biologiske parametere – det er økologien som skal fungere. Samtidig skal økosystemene være frie for miljøgifter.

I mange områder er det en utfordring med gamle avløpsanlegg som forurenser og avrenning av næringssalter fra jordbruksområder. En del vassdrag har utfordringer med forsuring. Forurensning påvirker livsmiljøet til laks og ørret, men også artssammensetning og mengder av vannlevende insekter, snegler, muslinger og andre bunndyr, samt alger og plankton. Inngrep i vann ved etablering av kulverter, dammer, kanaler, erosjonssikringstiltak og fraføring av vann kan skape utfordringer for en del arter gjennom habitattap. Spesielt for vandrende arter kan menneskeskapte vandringshindre være et problem.

Midtnorsk Naturundersøkelse har kompetanse og erfaring med ferskvannsbiologiske undersøkelser. De siste tre årene har vi gjennomført flere prosjekter i Møre og Romsdal og i Trøndelag der vi har kartlagt og overvåket bunndyrsamfunn, elvemusling og rekruttering hos laksefisk. Vi har overvåket miljøtilstand og vurdert påvirkninger og tiltak for å nå miljømål. 

Se mer om vår aktivitet vedrørenede elvemusling på denne sida.