Elvemusling -elvas skjøre veteraner

Elvemusling
Elvemusling

Kontaktpersoner:

Martin Hanssen


Kari Anne Solberg
kari.anne.solberg@midnat.no

Elvemusling er en art som foretrekker rennende ferskvann med god økologisk tilstand. En voksen elvemusling kan rense opptil 50 liter vann hver dag. Med egen tilstedeværelse vil derfor en livskraftig elvemuslingbestand bidra til at et vassdrag kan opprettholde sin gode tilstand og vannkvalitet. Dette vil videre påvirke de fleste andre arter som lever i samme vassdrag. 

Som en del av livssyklusen slippes larver (glochidier) fra mordyret i store mengder som fester seg på gjellene til ungfisk av enten ørret eller laks. I dette stadiet vokser larvene fra 0,05 mm til opp mot 0,5 mm. Etter 9 til 10 måneder slipper larven taket i gjellene og lever de neste 4-5 årene nedgravd i elvebunnen som en liten musling. Elvemuslinger kan bli opp mot 250-300 år gamle

Perlefiske har tidligere vært utført i stor utstrekning og er blant årsakene til at arten har forsvunnet fra mange områder. All elvemusling er i dag fredet i Norge, men av ulike årsaker sliter arten i flere vassdrag med rekrutteringa. Dette medfører at mange elvemuslingbestander stadig blir mindre.

Feltundersøkelser som innebærer at elvemuslinger skal tas opp og måles, som på disse bildene, krever egen tillatelse fra statsforvalteren. Dette gjelder selv om de umiddelbart skal settes ut igjen,

MidNat har gjort flere undersøkelser for å kartlegge og følge utviklinga av elvemuslingbestander i ulike vassdrag. Blant annet har vi på oppdrag fra Universitetet i Bergen hentet og satt ut elvemuslinger fra vassdrag på Hitra hvor arten har hatt utfordringer med rekrutteringa. Disse ble midlertidig overført til et kultiveringsanlegg for elvemusling på Austevoll utenfor Bergen, hvor elvemuslinger fra sårbare vassdrag over hele landet formeres i kontrollerte omgivelser. Innsamlede muslinger og deres avkom blir senere satt ut i samme vassdrag som de opprinner fra. Dette skal bidra til økt overlevelse for de yngste individene, og er en del av oppfølgingen av Handlingsplan for elvemusling 2019-2028

Nedenfor kan du laste ned resultater fra noen av MidNats prosjekter som inkluderer elvemuslingundersøkelser.