Uttak av elvemusling til kultivering

Elvemusling er en art som, av ulike årsaker, sliter med rekrutteringa i mange vassdrag. Som en del av livssyklusen slippes larver fra mordyret i store mengder og fester seg på gjellene til ungfisk av ørret eller laks der de lever parasittisk. Etter 9 til 11 måneder slipper larven taket i gjellene og lever de neste årene nedgravd i elvebunnen som en liten musling. 

På oppdrag fra Universitetet i Bergen, og med tillatelse fra fylkesmannen i Trøndelag, hentet MidNat ut elvemusling fra tre vassdrag på Hitra. Elvemuslingpopulasjonene i de aktuelle vassdragene har store utfordringer med rekrutteringen og et utvalg av muslinger ble derfor midlertidig overført til kultiveringsanlegget for elvemusling på Austevoll utenfor Bergen. 

Muslingene ble skånsomt hentet fra elva og overført til fiskeposer med elvevann, som igjen ble plassert i kjølebager med kjøleelementer. Det ble tilført oksygen i vannet og posene ble forseglet. Kjølebagene med elvemusling ble kjørt til Trondheim lufthavn, Værnes og sendt med fly til Bergen lufthavn, Flesland, hvor personell fra Universitetet i Bergen mottok forsendelsen.

Prosjektet er en del av oppfølgingen av Handlingsplan for elvemusling 2019-2028 (Miljødirektoratet 2018). 

Les mer om prosjektet i notatet fra jobben: