Sandsvale
-Kartlegging og tiltak

Sandsvala står oppført som sårbar (VU) på rødlista som følge av kraftig tilbakegang de senere årene. Årsakene til dette er sammensatte, men menneskelige aktiviteter er sannsynligvis medvirkende til tilbakegangen. 

Sandsvala hekker kun i loddrette sandskjæringer som vanligvis forekommer langs elver eller i grustak hvor det tas ut naturlig sand. Slike steder blir det nå færre og færre av ettersom elver forebygges mot flomskader og avviklede grustak planeres.

Mangel på gode og trygge hekkeplasser gjør at svalene presses til å bruke mindre attraktive lokaliteter, som f.eks lagerhauger eller nygravde sandskjæringer inne på et anleggsområde. Hvis sandsvalene etablerer seg på slike plasser vil det gjerne medføre at anleggsarbeidet må stanses eller tilpasses til hekkesesongen er over. Et mål er at dette skal unngås, siden det ofte utgjør en stor kostnad for både byggherre og entreprenør når det blir forsinkelser.

Mange steder er det mangelfull kunnskap om sandsvalas utbredelse og områdebruk. Midnat har gjennomført prosjekter i Møre og Romsdal, Trøndelag og Rogaland for å forbedre kunnskapen om lokale sandsvalebestander. Å foreslå konkrete tiltak som kan forbedre sandsvalas muligheter til å finne trygge og gode hekkeplasser i konflikløse områder er en viktig del av slike oppdrag.

Vi har også mye erfaring med gjennomføring av ulike habitatforbedrende tiltak for sandsvala i Midt-Norge.