Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Mjovassbekken, Orkland


Som følge av en hendelse som inntraff sommeren 2019 i forbindelse med tapping av reguleringsmagasinet Mjovatnet i Sikavassdraget, ble det sluppet svært lite vann til utløpsbekken. I samarbeid med Orkla Vannområde gjennomførte MidNat derfor tellinger og tetthetsberegning av elvemusling for å sammenligne situasjonen i 2020 med tidligere utførte undersøkelser i 2016. Det ble også gjennomført fiske med elektrisk fiskeapparat ved en stasjon for å få et inntrykk av tilgangen på vertsfisk for elvemuslinglarver.

Resultatene fra feltunderskelsene finner du i rapporten under.