Kartlegging av hubro

Hubro er vår største ugle og var fram til slutten av 1800-tallet en vanlig hekkefugl i landet. Jakt resulterte i at arten gikk kraftig tilbake og tilbakegangen har fortsatt selv om arten ble fredet i 1971. 

På den norske rødlista er hubroen plassert i kategorien " sterkt truet". I dag er hovedutbredelsen fra Agder til Nordland og det siste estimatet ligger på 451-681 par i hele landet. I Møre og Romsdal er det antatt å være 25-35 par (Øien m. fl. 2014).

Med midler fra fylkesmannen i Møre og Romsdal har MidNat undersøkt tilstedeværelsen av hubro i et område nord i fylket der det er kjent at arten tidligere har hatt sine tradisjonelle hekkeplasser. Det skal også ha blitt observert hubro i disse områdene i senere år. I Møre og Romsdal er ikke alle potensielle områder undersøkt, så dette prosjektet er viktig med tanke på å øke kunnskapen om arten i fylket

For å kartlegge hubro bruker vi lydopptakere, såkalte lyttebokser, som plasseres ut i terrenget. Disse lytteboksene kan programmeres til å ta opp lyder i de mest aktuelle periodene i døgnet. For hubroen sin del vil det vanligvis være i timene rundt soloppgang og solnedgang. Det er da hubroen vanligvis er mest aktiv og roper ut sitt særegne og dype «Hooooo....»

Når lydopptakene etter hvert samles inn vil så disse tolkes av et dataprogram som på minutter kan finne ut om hubroen har ropt i løpet av den perioden lytteboksen har vært aktiv.