Vannforvaltning

Et av våre satsingsområder er vannforvaltning . Etter vannforskriften skal alle elver, innsjøer og kystvann som hovedregel ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Der det trengs skal det settes inn tiltak for å nå miljømålene. 

Midtnorsk Naturundersøkelse gjennomfører vannøkologiske og kjemiske undersøkelser for å klassifisere miljøtilstanden i elver, bekker og innsjøer, samt foreslår tiltak for å nå miljømål.   

Vi tilbyr blant annet feltundersøkelser etter gjeldende standarder innen:

  • Fisk

  • Bunndyr

  • Elvemusling

  • Vannkjemi

  • Fysiske leveforhold (f.eks. gyteforhold)

Vi kan også tilby

  • Registrering i databasen Vannmiljø

  • Tiltaksplaner

  • Overvåkingsprogram

  • Prosjektledelse 

Vi bruker aktivt vannforvaltningens verktøy (veiledere, Vannmiljø og Vann-Nett) og sørger for et godt forarbeid for å skaffe eksisterende lokalkunnskap og rapporter fra tidligere arbeid.

Vi leverer sluttprodukter i ønsket format, samt en grundig, lettfattelig og oversiktlig rapport som inkluderer beskrivende kart og bilder.