Skjøtsel/restaurering

Vi gjennomfører ulike tiltak for å hjelpe med og opprettholde ønsket tilstand for sårbare arter og økosystemer og/eller bedre naturtilstanden der den er forringet. Vi kan bidra med blant annet bekjempelse av fremmede arter, forbedring av gyteforhold, slått av slåttemyrer, skjøtsel i verneområder og tilrettelegging for friluftsliv.

Noen eksempler:

  • Hogge og fjerne sitkagran - En innført art som tidligere ble plantet i stort omfang, men som har vist deg å bli altfor ødeleggende i mange økosystemer
  • Slå og fjerne hagelupiner langs veg og vassdrag. Hagelupinen er en introdusert art som har spredd seg over store områder - inkl. til vassdragene hvor de utgjør en stor trussel for mange trua arter som bl.a. klåved, elvesandjeger og den store elvebreddedderkoppen.
  • Uttak av mink. Minken er også en fremmed art i Norge og er en trussel for hekkende fugler langs kysten.
  • Bedre gyteforholdene for laks og sjøørret.

Vi leverer sluttprodukter i ønsket format, samt en grundig, lettfattelig og oversiktlig rapport som inkluderer beskrivende kart og bilder.